زنده باد آزادی ,زنده باد آزادی…زنده باد بالاترین

4 02 2009

آزادی رایگان به دست نمی آید…برای آزادی و برای زنده ماندن آزادی باید جنگید.

Advertisements